Slik kan du slippe å skatte av firmabilen

Ved vurderingen av sannsynligheten for at en bil er brukt privat, vil blant annet følgende momenter være av betydning:

  • hvor bilen er parkert utenom arbeidstiden (hos arbeidstaker eller hos arbeidsgiver)
  • antall førerkort i familien
  • type og antall andre biler til disposisjon
  • privatbilen(e)s stand og kjørt distanse
  • yrkesbilens stand og kjørt distanse vurdert opp mot den type virksomhet hvor bilen brukes
  • familiesammensetning
  • privatboligens beliggenhet
  • yrkesbilens egnethet til privatkjøring”

En riktig ført kjørebok som redegjør for den totalt utkjørte distanse i løpet av året, og som viser at all kjøring er yrkeskjøring, vil måtte tillegges stor vekt, ifølge Lignings-ABC.
Men oppslagsverket understreker samtidig at det derimot ikke bør legges stor vekt på utsagn fra/avtale med f.eks. arbeidsgiver om at skattyteren ikke har tillatelse til å kjøre bilen privat, med mindre arbeidsgiveren har hatt tilfredsstillende kontroll med at den faktisk ikke er brukt privat. Det er ikke avgjørende at skattyteren selv ikke har førerkort dersom bilen faktisk er brukt privat, f.eks. at skattyters nærstående har benyttet bilen. Det er heller ikke avgjørende at skattyteren har annen bil til disposisjon privat. Heller ikke kan det tillegges avgjørende vekt at det oppbevares verktøy eller lignende i bilen”, sier Lignings-ABC.

Skattyteren har ikke plikt til å føre kjørebok.
Ligningsmyndighetene kan heller ikke pålegge skattyteren dette, men en nøyaktig ført kjørebok vil for skattyteren oftest være en avgjørende dokumentasjon for yrkeskjøringen.
En slik kjørebok må fortløpende og daglig registrere bruken av bilen i yrket. Den må angi utgangspunktet for dagens kjøring, hvilket firma, byggeplass eller lignende som er besøkt, hvor kjøringen avsluttes og kjørelengden ifølge kilometertelleren.
Det totale antall kilometer må minst hver måned avleses fra kilometertelleren og anføres i boken. Hvorvidt skattyteren vil nedtegne den private bruk er overlatt til ham selv. Kjøreboken kan kreves fremlagt. Det foreligger altså ingen krav i Lignings-ABC om at det skal føres klokkeslett i en kjørebok