Fradrag for inngående mva

Som et ledd mot korrupsjon og hvitvasking av penger er fradragsretten knyttet opp mot betalingsmåten.

For utgifter til varer og tjenester som samlet utgjør mer enn 10.000 kroner, gis det bare fradrag for inngående

avgift dersom betaling skjer via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling (mval. § 8-8).

Flere betalinger som gjelder samme vareleveranse, tjeneste, kontrakt eller lignende, skal vurderes som én

betaling ved anvendelse av beløpsgrensen på 10.000 kroner. Dette gjelder for eksempel husleie.